مقدمه

الاینمنت که در صنعت به ان شفت الایمنت هم می گویند برای همتراز کردن موتور استفاده میشود.هم محور کردن بدین صورت می باشد زمانیکه موتوری به ژنراتوری کوپل شده، با استفاده از آلاینمنت می توانیم آنها را هم راستا کنیم. ﻣﻬﻤﺘﺮﻳﻦ ﻣﺸﻜﻼت ﻧﺎشی از ﻋﺪم ﻫﻢ ﻣﺤﻮری: اﻓﺰاﻳﺶ دﻣﺎی ﻗﻄﻌﺎت و رواﻧﻜﺎر-نشتی ﻏﻴﺮ ﻗﺎﺑﻞ اﻧﺘﻈﺎر رواﻧﻜﺎر-ﺧﻮرده ﺷﺪن اﺟﺰای ﻛﻮﭘﻠﻴﻨﮓ ﻫﺎ-ﺷﻞ ﺷﺪن اﺗﺼﺎﻻت ﻣﺎﺷﻴﻦ ﺑﻪ ﻓﻮﻧﺪاﺳﻴﻮن- ﻛﺎﻫﺶ ﻋﻤﺮ ﺷﺎﻓﺖ، ﻛﻮﭘﻠﻴﻨﮓ.این یك واقعیت است كه ناهمراستا بودن شفت نقش اساسی در توقف های ناخواسته تجهیزات دوار دارد. الاینمنت دقیق شفت می تواند به صورت قابل توجهی از توقف های ناخواسته كه موجب از كار افتادن خط تولید می شود، جلوگیری كند. مجموعه شکیبی افتخار این را دارد تا بتواند الایمنت ها را با مشهورترین برندهای روز جهان  از قبیل فیکسچر لیزر Fixturelaser، اس کا اف skf تقدیم مشتریان گرامی نماید.

نام های دیگر دستگاه

الاینمنت لیزری، آلایمنت لیزری، shaft alignment، شفت الایمنت

نمایش یک نتیجه