کدورت سنج ” NTU متر”

کدورت سنج یا NTU متر چیست؟

کدورت سنج به دستگاهی گفته می شود که به روش اپتیکی (انعکاس نور توسط ذرات معلق) مقدار کدورت محلولها را اندازه گیری می کند. کدورت معياری برای برنامه های تهيه ، تأمين و توزيع آب آشاميدنی است، پديده ای است كه ميزان زلال بودن يا شفافيت آب را مشخص می كند . هنگامی كه پراكندگی ايجاد شده ناشی از حضور مواد معلق در نمونه باشد ( نه ناشی از رنگ و …) ، كدورت مقدار واقعی خود را نشان می دهد .از آنجا كه جذب و تفرق نور تحت تأثير اندازه و خواص سطحی مواد معلق قرار می گيرد ، كدورت يك اندازه گيری كمی مستقيم از ذرات معلق جامد نمی تواند به حساب آيد .برای مثال يك ذره كوچك در داخل يك ليوان آب در واقع هيچ گونه كدورتی ايجاد نمی كند. اگر اين ذره به هزاران ذره كوچكتر با اندازه های كلوئيدی شكسته شود يا وجود آنكه جرم جامدات تغييری نكرده است ، اما كدورت به ميزانی می رسد كه قابل اندازه گيری است .زمانی كه آب كدر در يك محفظه شفاف و كوچك نظير يك سوراخ در معرض نور قرار می گيرد ، يك تيرگی يا رنگ شيری به چشم می خورد .

نام های دیگر دستگاه

کدورت سنج، توربیدومتر، turbidity meter، Ntu meter

نمایش یک نتیجه